Documenten‎ > ‎Namen in Asse‎ > ‎

Straatnamen in Zellik


Straten, namen en personen te Zellik
 
door Robert Matthysen
(uit Ascania-tijdschrift 1990-4)


In vele gemeenten zijn er straten die de naam dragen van een persoon. Het is niet altijd evident dat de bewoners van de gemeente weet over wie het juist gaat, waarom de straat zo werd genoemd en waarom juist naar die persoon. Vele redenen kunnen aan de basis liggen van zo een straatnaamgeving: misschien waren de gemeentebestuurders royalist en zo werd er een straat naar een lid van de koninklijke familie genoemd; mogelijk waren het inwoners van de gemeente, voor het vaderland gesneuvelde soldaten tijdens één van de oorlogen; soms was het wel een persoon die door z'n maatschappelijke, sociale, economische, diplomatieke, politieke of enige andere nuttige inbreng de gemeente op een hoger peil had gebracht. In de meeste gemeenten van het land zal men zeker enkele straten tegenkomen die naar personen werden genoemd... nochtans werd door sommige besturen het geven van een straatnaam op een nogal lichtzinnige manier opgevat alsof het meestal een onbelangrijke zaak betrof.
 
In de loop der jaren hebben ook de bestuurders van de gemeente Zellik aan verschillende nieuwe - soms ook oude - straten een benaming gegeven die als naam aan een bepaald persoon toebehoorde. In de samengevoegde gemeente Asse is het de vroegere gemeente Zellik die de meeste straatnamen heeft, naar een persoon genoemd. In de perikelen, ontstaan in 1977 na de samenvoeging van de gemeenten en naar aanleiding van het wijzigen van verschillende straatnamen werd er vooral op deze straatnamen gemunt - want onbekend is onbemind: deze zouden moeten wijken voor een andere benaming. Gelukkig was er de Culturele Raad van Asse die ongunstig adviseerde en er aldus een stokje voor stak. Nochtans hebben enkele van deze straten een oude benaming, enkele kregen zomaar willekeurig een persoonsnaam aangemeten. Over de manier waarop deze straatnamen werden gegeven wil ik het in dit artikel niet hebben, nochtans staat het vast dat menige straatbenaming zomaar lukraak gegeven werd en dat dit de bevolking en instanties dikwijls voor voldongen feiten stelde. Het geven van straatnamen was immers een bevoegdheid van de gemeenteraad.
 
In Zellik werden zevenentwintig straten naar personen genoemd, hiervan waren er elf van gesneuvelden of oudstrijders van één van beide oorlogen. Op het kerkhof van Zellik werd een herdenkingszuil opgericht met de 6 namen van de gesneuvelden van de oorlog van 1914-1918 en 4 gesneuvelden van de Twee Wereldoorlog. Vele inwoners van Zellik zijn zich niet bewust wat de naam van de straat waarin ze wellicht wonen wel kan betekenen; Mogelijk zijn er hier of daar vage - meestal schoolse - herinneringen en het is om deze reden dat het eens nuttig zou zijn uitleg te geven over deze straat namen en vooral over de personen naar wie ze zijn genoemd. Alhoewel - de toponiemen buiten beschouwing gelaten - de keuze van persoonsnamen te verkiezen is boven de gemakshalve gegeven namen van bloemen, vogels, bomen en dergelijke, weten vele inwoners van de gemeente niet altijd wat deze mensen in de geschiedenis van hun dorpsgemeenschap hebben betekend. Daarom dit artikel, dat een antwoord zal trachten te geven op de vragen: wie is dat? Waarom hebben ze een straat naar die persoon genoemd? Wat betekende die persoon voor de gemeente? Met de hoop dat menigeen wat zal kunnen opsteken over de (enkele) vroegere bewoners van hun gemeente.
 
Theodoor COPPENS(straat)
 
Theodoor Coppens was een van de oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd geboren te Sint Jans Molenbeek op 6 maart 1889. Vader was Jan Coppens en z'n moeder noemde Lucie Sylvie Ghysels. Het gezin woonde in "'t Broek". Theodoor overleed te Zellik op 23 maart 1920. Tijdens de gemeenteraadszitting van 13 juli van hetzelfde jaar veranderde de Broeckstraat in Theodoor Coppensstraat. "Stierf voor België" werd naast zijn overlijdensakte ingeschreven.
 
Joannes Isidoor CROKAERT(straat)
 
Oudstrijder en gesneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als zoon van landbouwer Pieter Francis Crokaert en van Maria Elisa-beth Mertens zag hij het levenslicht te Zellik op 24 april 1890. De familie woonde toen in de Cobbeghemstraat nummer 21. Joannes Isidoor overleed te Adinkerke (West-Vlaanderen) op 6 maart 1918 als soldaat van het eerste bataillon karabinierswielrijders. De overlijdensakte, ingeschreven in de registers van de burgelijke stand van Zellik in 1926 (acht jaar later!), werd "Stierf voor België" vermeld. De gemeenteraad van Zellik wijzigde op 13 juli 1920 de Cobbeghemstraat in Isidoor Crokaertstraat. De familie Crokaert behoorde wellicht tot de notabele families van de gemeente want reeds in 1828 was er in Zellik een schepen Isidoor Crockaert.
 
Louis DE BONDT(straat)
 
Deze man was een van de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog. Hij overleed op 23 of 24 oktober 1914 te Ramskapelle (West-Vlaanderen) als soldaat van het Ie Regiment Grenadiers en was toen 27 jaar oud. Geboren te Zellik op 15 juni 1887 als zoon van Petrus en Anna Catharina Vandevelde huwde hij er Maria Bettens op 30 september 1911. Het gezin had twee kinderen: Maria, geboren te Zellik op 14 december 1911 en Pierre Jean, geboren te Zellik op 6 augustus 1914. Louis was in het Militieregister ingeschreven onder het nummer 119 (model B) en had als "Matriculenummer" 46522. De overlijdensakte, ingeschreven in de registers van de Burgelijke Stand van Zellik in 1924 vermelden "Gestorven voor België". Eerder noemde deze straat de Processiestraat, tot in 1920.
 
Aloïs DE DECKER(straat)
 
Gesneuvelde van de Tweede Wereldoorlog. Hij overleed in het "Hôpital Complémentaire te Carcassonne (Zuid-Frankrijk) op 21 juni 1940 om 10 uur. Hij is geboren te Zellik op 27-12-1925 en was zoon van Théophiel Petrus De Decker en Odile Willekens. Als soldaat was hij bij het 59ste Linieregiment en had als matricule-nummer 253/2726. Van beroep was Aloïs landbouwer en woonde in de Frans Timmermansstraat.
 
Jan Baptist DEGREEF(laan)
 
Jan-Baptist De Greef, geboren in 1877 en overleden in 1959 huwde Maria Felicie Meeus. Hij werd op het kerkhof van Zellik begraven. Hij woonde als pachter op het niet meer bestaande Groot Hof 't Opzellik. Later werd dit hof door de bevolking "'t Hof van Jan De Greef" genoemd, wat in feite niet kort in de buurt lag van de huidige J. B. De Greeflaan.
 
Aleidis (Adèle ?) De HERTOGH(laan)
 
Albert Vanden Driessche was als architect-urbanist betrokken bij het opmaken van de verkavelings- en stratenplannen van de wijk en de moeder van deze architect noemde Adèle De Hertogh, vandaar
deze straatnaam, die niet officieel door het gemeentebestuur werd vastgelegd.
 
Jan DE KEERSMAEKER(straat)
 
Tussen 1927 en 1932 was August De Keersmaeker gemeenteraadslid van de gemeente Zellik. Tijdens de zitting van het schepencollege van 28 november 1930 werd de Doelstraat in Jean De Keersmaekerstraat veranderd.
 
Jan DEKINDER(straat)
 
De Hooringsveldstraat werd door het schepencollege van 28 november 1930 veranderd in Jan Dekinderstraat. Jan Dekinder was tussen 1921 en 1926 schepen van Zellik en later, tussen 1927 en 1932 gemeenteraadslid.
 
Hendrik DE KOSTER(laan)
 
Ook hier werd door het schepencollege van Zellik, tijdens de Vergadering van 28 november 1930 een straatnaam gewijzigd : De "ontworpen laan" van aan de Wedrennenlaan (nu Léon Gillard-laan) tot aan de Steenweg op Gent wordt Hendrik De Kosterlaan. Hendrik De Koster was op dat moment schepen van Zellik, sinds 1927 en tot 1941. In de jaren '30 deed men dus aan zelfverheerlijking...
 
Monseigneur DE NAYER(straat)
 
Tijdens het jaar 1936 wordt de Gestichtstraat waarvan de naam juist het jaar tevoren was vastgelegd veranderd in Monseigneur De Nayerstraat. Mongseigneur Frans De Nayer was in die jaren voorzitter van het "Bestuurscomiteit van de Vrije Gemengde Bewaarschool" van Zellik. Later werd hij Bestuurder van het Sint Aloysiusgesticht te Brussel, die handelde in opdracht voor het Aartsbisschoppelijke Collegieën en Gestichten van Brussel te Mechelen en die de bestaande schoolgebouwen te Zellik in eigendom had. In 1937 en 1939 is hij nog steeds bestuurder van het Sint Aloysiusgesticht en tekent in die hoedanigheid de briefwisseling en de huurovereenkomst van de gebouwen met het gemeentebestuur, om het mogelijk te maken in 1937 te Zellik een autonome gemeentelijke meisjesschool op te richten.
 
Serge ECKSTEIN(laan)
 
Deze laan werd genoemd naar de militair die - sinds 1924 - zijn naam gaf aan de luchtmachtkazerne die daar in de buurt gevestigd is. Kapitein Commandant Serge Eckstein was een van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Hij stierf moedig in bevolen dienst te Passendale (West-Vlaanderen) op 5 oktober 1918. Hij was geboren op 10 november 1888. Zijn dienststaat vermeldt:
 
08-10-1906 - Bij ministerieel besluit toegelaten tot de Militaire School als leerling van de 72e Promotie Artillerie-Genie
17-12-1906 - Aankomst in de Militaire School 
01-10-1908 - Aanvaard als beroepsvrijwilliger in het leger vanaf 
24-12-1908 - Leerling-Onderluitenant 
05-03-1910 - Voorlopige aanduiding voor de Genie 
30-05-1911 - Definitief toegelaten voor de Genie 
10-06-1911 - Aangeduid voor het Genie-Regiment 
31-07-1911 - Bevorderd tot Luitenant 
05-04-1912 - Aangeduid om voorlopig dienst te doen bij de Compagnie Werkers en Ballonbestuurders 
27-04-1912 - Aangeduid voor speciale dienst, afgevaardigd bij de Compagnie Werkers en Ballonbestuurders 
26-06-1913 - Aangeduid voor de Compagnie Werkers en Ballon bestuurders 
Zo werd beschreven dat hij, samen met Luitenant Delforge, piloot van een ballon, op 3 oktober te Weelde, in de Noorderkempen landde. Wat later, op 20 oktober waren er twee ballons, de ene bestuurd door Luitenant Delforge, de andere door Luitenant Eckstein geland in Terheyden en Oudenbos in Nederland.
01-12-1913 - Aangeduid voor de Compagnie Ballonbestuurders 
30-03-1916 - Tweede Kapitein 
26-06-1918 - Kapitein-Kommandant 
05-10-1918 - Gedood in bevolen dient te Passendale
 
Serge Eckstein werd posthuum de titel van Ridder in de Leopoldsorde verleend op 17 oktober 1918. Op 14 februari 1917 verkreeg hij reeds het Oorlogskruis voor zijn moed en toewijding. In het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1986 werd er vermeld dat, bij Koninklijk Besluit van 6 januari 1986, machtiging werd verleend aan de heer Serge Eckstein, geboren te Elsene op 20 oktober 1946 (wellicht een familielid van "onze" Serge Eckstein), om zijn geslachtsnaam "Eckstein" te veranderen in "Valmont". Of hoe een familie(naam) kan uitsterven...
 
Léon GILLARD(laan)
 
Léon Hubert Arthur Gillard is geboren te Brussel op 13 februari 1907 als zoon van Arthur Louis Gillard en van Jeanne Ernestine Marie Willems. Hij was gehuwd met Anna Maria De Roeck en woonde in de Jan Tieboutstraat. Als beroep was hij bediende en werd als politiek gevangene naar Duitsland gedeporteerd waar hij waarschijnlijk te Ganacker op 22 maart (andere bronnen spreken over 17 maart) 1945 is overleden. De akte van overlijden, ingeschreven in de registers van de Burgelijke Stand te Zellik in 1945 werd in 1948 verbeterd in die zin dat de juiste datum van overlijden die van 22 maart 1945 zou zijn. Op 7 december 1951 schreef het Ministerie van Wederopbouw dat, op de rand van de overlijdensakte, de vermelding "Stierf voor België" mocht genoteerd worden.
 
Baron Jean GREINDL(laan)
 
Jean Jules Edouard Baron Greindl was een markante figuur. Was hij niet zozeer voor de plaatselijke geschiedenis belangrijk, voor de nationale geschiedenis des te meer en kon men niet zomaar voorbijgaan aan de inbreng die deze persoon heeft gehad aan de bestrijding van de vijand. Tijdens de periode 1923-1947 woonde de familie van de Barons Greindl in Zellik, in het zogenaamde "kasteeltje" in de Theodoor Coppensstraat nummer 241. In de volksmond sprak men over de familie dat het er een was van avonturiers. Het feit dat sommigen van hen in het toenmalige Belgisch Congo verbleven zal er wel niet vreemd aan geweest zijn...
 
Jean Jules werd als tweede kind, van zes, geboren te Brussel op 10 april 1905. Hij was de eerste zoon van Baron Paul Jules Leonard Maurice Vincent Ie Paul Greindl en van Isabelle Alexandrine Eugenie Josephine de Burlet. Hij huwde op 7 mei 1937 te Ophain Bois Seigneur Isaac met Baronne Bernadette Marie Georgine Henriette Ghislaine Snoy d'Oppuurs. Het gezin zou twee kinderen krijgen, misschien wel meer moest de oorlog het geluk van dit gezin niet in de weg hebben gestaan. Als zoon van een officier kon het niet anders of Jean was een vaderlandslievend man. Dit zal aan de basis liggen van een drama. Jean Greindl stierf op 11 september 1943. In de overlijdensakte, opgetekend te Eisene staat : "... trouvé mort, le 11 de ce mois a midi, Avenue de la Couronne 225 ...". Tijdens de oorlog werden de gebouwen aan de Kroonlaan, waar momenteel de Rijkswacht is gevestigd, door de Duitse bezetter gebruikt als gevangenis, verhoorlokaal, executieplaats en het is hier dat wellicht het drama zich heeft afgespeeld.
 
Baron Greindl was het hoofd van "Comète", een organisatie die instond voor het veilig door België loodsen van geallieerde piloten waarvan het vliegtuig werd neergeschoten. Ontsnappingroute "Comète" werd opgerold door infiltratie van zogenaamde (valse) Engelse piloten en Baron Jean Greindl werd opgepakt. Op het graf van de familie Greindl op het kerkhof van Zellik staat onder de naam Baron Jean Greindl de vermelding "Mort pour Ie roi et la patrie". Bij bericht van de Minister van Wederopbouw, gedateerd op 2 januari 1952 mocht, naast de overlijdensakte, de melding "Stierf voor België" worden ingeschreven.
 
Frans JACOBS(laan)
 
Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van Zellik van 28 november 1930 werd de Raymond Pelgrimslaan (de familie Pelgrims bewoonde het kasteel van Groot-Bijgaarden) van aan de Jan Tieboutstraat tot aan de Wedrennenlaan herdoopt in Frans Jacobslaan.

Frans Jacobs, geboren in 1879 en die nijveraar was, was tijdens de periode 1927-1933 schepen van Zellik. Op de gemeenteraad van 17 februari 1933 begon zijn ambt als burgemeester, dit tot in 1941, toen hij overleed. Zijn graf bevindt zich op het kerkhof van Zellik. Als raadslid gaf hij dus zelf zijn naam aan een straat...
 
KORTEMANS(straat)
 
Deze benaming is wellicht een van de oudste persoonsstraatnamen van Zellik. In documenten van de Sint Baafsabdij te Gent is er in 1537 reeds sprake van de "Cortemans strate", later "Cortemansstraete" (1622) en dan "Ceuttemansstraet" (1842). Samen met de te Zellik gelegen Schapenbaan en Romeinsebaan vormen ze de oude Heirbaan die van Henegouwen, over Ninove en Ternat naar Mechelen liep. Sommige delen van deze oude baan werden "Mechelstraat" of "Mechelse weg" genoemd. De vraag rijst dan ook of het hier wel over een persoonsnaam handelt?
 
Jan LEO(straat)
 
Het college van burgemeester en schepenen gaf, tijdens de vergadering van 28 november 1930 aan een gedeelte van de Jan Longinstraat, van aan het huis "De Bondt Victor" de naam Jan Leostraat. Jan Leo was tussen 1921 en 1932 gemeenteraadslid in Zellik.
 
Jan LONGIN(straat)
 
Jan Baptist, geboren met de familienaam Baerickx, was een natuurlijk kind van Joanna Maria Baerickx en zag het levenslicht te Zellik op 16 augustus 1893. Ze woonden toen aan de Neerzellickstraat nr. 8. Bij het huwelijk van Joanna Maria Baerickx met Petrus Longin op 9 maart 1918 werd Jan Baptist posthuum gewettigd. Inderdaad, Jan Baptist Longin was reeds overleden op 31 mei 1916 te Zuidschote (West-Vlaanderen) als soldaat van het 7de Linieregiment, nummer 61.671. Hij was een van de zes gesneuvelde soldaten van de eerste wereldoorlog. In zijn overlijdensakte, ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Zellik in 1925, werd de vermelding "Stierf voor België" ingeschreven.
 
Raymond PELGRIMS(laan)
 
Was de weg die vroeger, van aan de Gentsesteenweg tot aan het kasteel van Groot-Bijgaarden liep. Momenteel loopt deze straat dood, de aanleg van de Ring om Brussel en de verkeerswisselaar van Groot-Bijgaarden, door filerijders welbekend. Raymond Pelgrims de Bigard was eigenaar en kasteelheer van het kasteel te Groot-Bijgaarden.
 
Henri ROSSEELS(laan)
 
Henri Rosseels was tijdens de periode 1944 tot 1965 gemeenteraadslid van Zellik. Hij kwam om als hoofd van de verkoop in de verschrikkelijke brand van de "Innovation" te Brussel op 22 mei 1967 toen er 325 mensen het leven lieten. De straat, waar Henri Rosseels woonde en die vroeger Klimoplaan noemde werd omgedoopt en naar hem genoemd. Henri Rosseels werd te Brussel geboren op 13 mei 1907 als zoon van Albert en Josephine Elise Hontoir en was gehuwd met Madeleine Jacqueline Louise Delvaux.
 
Frans SCHACHT(straat)
 
Pieter Frans Schacht is een oudstrijder van 1914-1918. Hij werd geboren te Zellik op 25 februari 1887 als zoon van Judocus en Leonie Josephine Meeremans. Het gezin woonde op de Gentsesteenweg nummer 64, later nummer 66. Als soldaat van de Vestingartillerie overleed hij te Oldenburg/Soltau (Duitsland) op 5 oktober 1918. Pieter Frans was metser/handlanger. De gemeenteraad van Zellik gaf, tijdens haar vergadering van 13 juli 1920 de weg nr 27 de naam van Frans Schachtstraat.
 
Albert TEMMERMANS(straat)
 
Albert Camiel Temmerman zag het levenslicht te Schellebelle op 7 juli 1915 als zoon van Edmond en Marie Sylvia Bontinck en huwde met Lorette Emerentia François. Hij moet gewoond hebben in de Nestor Martinstraat, nummer 38. Als beroep was hij sigarenmaker. De overlijdensakte, opgemaakt op 19 januari 1945 vermeldt dat Albert op 24 augustus 1944 te Oostakker door de Duitsers "in de kop werd geschoten", geëxecuteerd, nadat hij als politiek gevangene werd gearresteerd. De Minister van Wederopbouw laat bij zijn schrijven van 14 januari 1952 weten dat in de rand van de overlijdensakte de vermelding "Stierf voor België" mocht ingeschreven worden.
 
Joseh TERMONIA(straat)
 
Het schepencollege gaf, op 28 november 1930 aan de ontworpen straat tussen de Wedrennenlaan en de Jan Dekinderstraat de naam Joseph Termoniastraat. Joseph Termonia was van 1927 tot aan zijn dood op 30 juni 1931 gemeenteraadslid van de gemeente Zellik.
 
Frans THlRRY(straat)
 
Joannes Franciscus Thirry sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 5 of 6 augustus 1914 te Ougrée, in de buurt van Liège als soldaat van het 29e Linieregiment. Naast de overlijdensakte, ingeschreven in de Burgelijke Stand registers van Zellik in 1920 werd "Stierf voor België" genoteerd. Frans werd geboren te Zellik op 15 juli 1890 als zoon van landbouwer Petrus Thirry en Rosalia Jacobs. Het gezin woonde tijdens de oorlog op de Merchtemsebaan nr 7, waarvan de gemeenteraad op 13 juli 1920 een gedeelte omdoopte in Frans Thirrystraat.
 
Jan TIEBOUT(straat)
 
Jan Baptist Tiebout, zag, als zoon van gemeenteontvanger Frans Jozef Tiebout en Maria Joanna Schaekels het levenslicht te Zellik op 6 januari 1888. Later oefende hij het beroep uit van "ijzerenweg-werkman". In het Militieregister model B werd hij ingeschreven onder het nummer 138. Jan Baptist sneuvelde als soldaat (pionnier-pontonnier) van het Genie-Regiment van de 5de Divisie n° 176 op 22 oktober 1914 (Baron?) te Stuyvekenskerke (West-Vlaanderen). In de overlijdensakte, ingeschreven in de registers van Zellik in 1923 werd vermeld "Gestorven voor België". De gemeenteraad wijzigde de Hoorinckstraat op 13 juli 1920 in Jan Tieboutstraat.
 
Frans TIMMERMANS(straat)
 
De familie Timmermans heeft door de eeuwen heen steeds de gemeente Zellik bewoond. In het begin van de 16e eeuw is er reeds sprake van deze familie en door deze jarenlange autochtone bewoning kan het niet anders dat zij in de gemeente verschillende eigendommen bezaten en zij in de plaatselijke politiek een belangrijke rol speelden. Zo was een Frans Jozef Timmermans tussen 1764 en 1804 pachter van 't Hooghof. Jan Frans Timmermans was dit ook en tevens was hij tussen 1828 en 1849 burgemeester van Zellik. De huidige Frans Timmermansstraat noemde eertijds reeds Timmermanslos. Het is wellicht, doch niet hoofdzakelijk hierdoor dat deze straat aan zijn naam kwam. Iedereen kent wel de wijk Drie Koningen. In feite gaf een herberg zijn naam, waarvan de eigenaar de heer Jan Frans Timmermans was, aan deze wijk. Uiteindelijk was het Jan Frans Timmermans, geboren te Groot-Bijgaarden op 30 juni 1861 die, nadat hij raadslid en schepen was geweest burgemeester van Zellik werd. Na 33 jaar het ambt van burgemeester te hebben uitgeoefend trad hij af tijdens de gemeenteraadszitting van 20 januari 1933. Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 1930 - Frans Timmermans was toen nog steeds burgemeester, én landbouwer, én herbergier! - werd de Releghemstraat omgedoopt in Frans Timmermansstraat. Het is natuurlijk leuk dat men zijn eigen naam aan een straat mag geven, zeker als men reeds 30 jaar burgemeester is! Frans Timmermans overleed te Zellik op 7 juli 1933.
 
Victor VANDEN DRIESSCHE(straat)
 
Tijdens de collegezitting van 28 november werd de "gang" op het land van Vanden Driessche, de Victor Vanden Driesschestraat genoemd. Victor Vanden Driessche was landbouwer, geboren te Groot-Bijgaarden op 27 augustus 1872 en huwde te Zellik op 19 december 1899 met Elisabeth Lambrechts. Het gezin kreeg 6 kinderen en woonde in 1910 in de Kerklaan 160.
 
Cesar VAN MALDEREN(straat)
 
De straat, beginnende aan de Kerkstraat naar Groot-Bijgaerdenveld kreeg tijdens de collegezitting van 28 november 1930 de naam Cesar Van Malderenstraat. Cesar Van Malderen was op dat moment gemeenteraadslid te Zellik. Bij het napluizen van de verschillende archiefstukken kwam ik terecht bij een gegeven dat toch de moeite loont om hier even vernoemd te worden. Het schepencollege heeft een straatnaam vastgelegd, doch blijkbaar is er aan deze beslissing geen uitvoering gegeven !
 
Guillaume TIMMERMANS(straat)
 
Het college, vergaderd op 18 oktober 1932 met als aanwezigen schepen Jacobs en raadsleden De Koster en Van Malderen - de burgemeester (Frans) Timmermans was belet wegens ziekte - beslisten aan de weg nr 22 in de Atlas der buurtwegen de naam van Guillaume Timmermans te geven... Momenteel is dat de Kloosterstraat.
 
Robert Matthyssen
 

Bronnen
 
- Gemeentearchief Asse: registers van de Burgelijke Stand van Zellik.
- Gemeentearchief Asse: Bevolkingsregisters van Zellik.
- Gemeentearchief Asse: notulen van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen van Zellik.
- Gemeentearchief Asse: Atlas der Buurtwegen Zellik - 1864.
- Geschiedenis van Zellik - Marcel Verlinden.
- Kijk- en leesboek over Zellik - Frans Schoonjans.
- B.R.T.: programma "Het verzet" en "De ontsnappingsroute" .- Tijdschrift "La vie militaire".
- J. Verbesselt: Parochiewezen in Brabant.
- Belgisch Staatsblad.
- "High Life de Belgique" - 1965.
- Bijdrage tot de toponymie van Zellik - G. Torisaen - KUL 1980.
- Verschillende zegspersonen.