Documenten‎ > ‎Muziek in Asse‎ > ‎

Muziek is troef


Muziek is troef... Muziek is in de lucht!

door Jean De Brandt
(uit Ascania tijdschrift 1998-2)


Muziek, zang en dans heeft de eeuwen door al een grote rol gespeeld in de menselijke samenleving. Het was een mogelijkheid waardoor bij expressie van woord, klank of gebaar uiting wordt gegeven aan bepaalde gevoelens, gebaseerd op godsdienstige verwoordingen of opgebouwd als volksvermaak. Men heeft wel eens smalend van de Vlamingen gezegd dat "ze een vereniging oprichten zodra ze met drie zijn".

Wat de moderne muziek betreft zijn we niet zo zeker hoe we hier de omschrijving moeten formuleren en we laten het best terzijde. We houden geen bespreking van moderne muziek, doch over muziek uit het verleden.
 
Enkele zeer degelijke werken werden over dit thema reeds uitgebracht. We denken aan de geschiedenis van de harmonie St.-Cecilia van Asse, de Katholieke Gilde, de Sloebers, de Breughelfanfare, de bijdragen over het Vlekkenmuziek, verschenen in de Ascania-uitgaven. Het zijn evenwel niet de enige muziekmaatschappijen die Asse heeft gekend. Spijtig genoeg zijn over deze verenigingen zeer weinig gegevens bekend. Daarom zullen we trachten hierna toch al een kleine sluier op te lichten met de hoop dat bij het lezen van deze teksten bepaalde lezers toch nog iets kunnen bijdragen tot dit deel van de lokale geschiedenis. Uitzondering wordt hieronder gemaakt voor de harmonie Sint-Martinus (de Jefkens) waarover we een afzonderlijke studie aan het maken zijn. Tevens worden de muzieken uit de deelgemeenten: De Vrede van Bollebeek, De Vereenigde Vrienden van Mollem (bestaat niet meer) en de Koninklijke fanfare St.-Cecilia uit Zellik apart behandeld en zullen deze op een later tijdstip verschijnen.

Afkortingen:
DA: De Asschenaar
DG: De Galm
GvA: Gazet van Assche

1. De fluitisten van de Nieuwstraat

In DG van 25.6.1949 stond de vermelding dat een groot wandel-concert zou doorgaan op zondag 3.7 door deze muziekmaatschappij. Verdere gegevens ontbreken.

2. Fanfare "De Eendracht"

Deze muziekmaatschappij was van Walfergem en situeerde zich toch, volgens de gevonden gegevens van 1912 tot 1924, over een periode dus van 12 jaar. Zeer lang is dit niet maar toch kan men spreken van een zekere tijdsduur.

GvA 1.9.1912: Ter gelegenheid van de Statiefeesten Gemeenten Asse en Walfergem (!) werd een grote prijskamp ingericht voor hardlopers en dit op zondag 8 september 1912. De fanfarenmaatschappij van Walfergem luisterde het feest op.

GvA 20.7.1913: Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia van Hekelgem ging op zondag 27 juli 1913 een groot tornooi door met niet minder dan 39 deelnemende muzieken verdeeld over 5 kiosken. De onderhavige fanfare speelde op kiosk B aan de tramstatie Affligem. De deelnemende verenigingen zouden om 2u30 vergaderen aan de tramstatie op de Boekhoutberg en stoetsgewijze een optocht door het centrum van de gemeente houden.
 
Waarschijnlijk is er dan een onderbreking geweest, vermoedelijk tijdens de oorlogsjaren. We troffen in De Asschenaar van 21.9.1924 volgende vermelding: "De fanfaar van Walfergem heeft nog bestaan in vroegere jaren, enige leden gaan die heroprichten en een bijzondere inschrijving daarvoor doen in het gewezen lokaal, waar het reglement nog hangt, bij Louis Meysmans aan de kasseide; dus is daar de inschrijving op zondag 28 september, om 4 ure namiddag. Daarna doen de ingeschreven leden een uitstap in Walfergem. Degenen die nog een instrument bezitten zijn vriendelijk verzocht vanaf heden af (ondereen) repetitie te houden, zo veel mogelijk, en andere makkers aan te werven, om samen met pasredouble's den uitstap te doen in Walfergem".

Het lokaal van een muziekvereniging was indertijd meestal gevestigd in een herberg. Dit muziek maakte hierop geen uitzondering. Bij J. Durnez vonden we geen Louis Meysmans als cafébaas. In de Gazet van Assche van 6.1.1924 vonden we een andere aanduiding van de herberg: "Asse-Walfergem" - prijskamp op vogelpik en op den bak op zondag 13.1.1924 bij Louis Meysmans - de herbergnaam is tot nu toe niet gevonden.

De inschrijving voor één jaar, buiten Ceciliafeest, kost 2 fr. Verder zal na de bijzondere inschrijving alles bekend gemaakt worden door de voorzitter of een andere commissielid.
Daar onze Fanfaar zowel aan godsdienstige als wereldlijke feesten zal deel nemen, hopen wij dat degenen die nog geen muziek kunnen, het zullen aanleren, al moest het wat moeite of wat geld kosten. Iemand om het aan te leren zal aldaar, nadat gij ingeschreven hebt, bekend gemaakt worden.
De voorzitter: Guillaume Luypaert, De Schatbewaarder: Louis Meysmans, De Secretaris: Frans Clymans, De Boetmeesters: Jozef Mertens, Charles Van den Eynde, Adolf Verlinden.

Een herberg gehouden te Walfergem door Meysmans Louis hebben we bij Jeroom niet teruggevonden. Inzake de herbergen blijf er, ondanks het volumineuze werk van J. Durnez, nog wel wat opzoekingswerk te verrichten.

3. De Lustige Muzikanten van Asbeek

Gva 26.1.1896: Op zondag 2.2.1896 (O.L.V.-Lichtmis) ging te Asbeek een luisterrijk concert door gegeven door de kluchtspelers van Asbeek, in de ruime zaal van wwe F. Clerens, Asbeek. Ook deze herberg vonden we niet terug bij Jeroom. De opening gebeurde door de Muzikanten van Asbeek. Andermaal vinden we deze herberg niet terug bij Jeroom.

Vermeldingen zijn er nochtans :
-  GvA 14.5.1893: Franciscus Cleirens - herberg aan de kerk van Asbeek.
-  GvA 10.1.1897: herberg Wwe Franciscus Cleirens.
-  GvA 21.5.1905: bollingmaatschappij "De Asbekenaren" bij de Wwe Fr. Clerens, Asbeek.
-  Verder vonden we terug dat Franciscus Elisius Clerens geboren was te Ternat ca. 1835. Hij huwde te Asse met Joanna Maria Verbeeren. Beiden stonden vermeld als herbergier. Frans overleed in 1894 en was de zoon van Guillielmus Clerens en van Maria Catharina Moens, beiden overleden te Asse.
- DG: In De Galm van 4.8.1979 werd de bevolking uitgenodigd op een tentoonstelling over Asbeek, waarop onder meer een foto zou te zien zijn van deze muziekmaatschappij.

4. De Kwagatzonen

In zijn werk over As' kermis verwijst Frans Goossens naar het bestaan van dit muziek en wist hij ondermeer te vertellen dat Gustaaf Bouclier, alias Kummel, onder meer in dit muziek trombone speelde. Verder vonden we nog gevens in D.A.: Op 28.2.1924 speelde ze de herberg open van de Vrolijke Baas bij Jean Van Craenenbroeck in de Vironstraat. Jean, met als bijnaam Carot, had zijn herberg in de Vironstraat.

D.A. 27.7.1924: Grote schieting met het karabijn bij de heer Antoon Bouclier (Kummel) Statiestraat 38 op zondag 3.8.1924. De prijskamp zal opgeluisterd worden door het muziek van de Kwaadgatzonen. De herberg was het Kummelshof.

5. "Le Bon Coeur"

Dit muziek was van Walfergem.
D.A. 14.8.1921: De Maatschappij "Le Bon Cceur" gaf een avondmaal. Als leden werden vermeld: Petrus van Belle, Frans D'Haese † en De Handschutter van Zellik.
GvA 31.7.1927: Ter gelegenheid van Benedenstraat-kermis van Walfergem trad dit muziek aan op zondag 7 en maandag 8 augustus, onder leiding van Adolf Van Belle, muziekdeskundige van Walfergem.

6. De Lustige Pottezuipers van de Benedenstraat

Aan de benaming van deze vereniging kan men zonder twijfel opmaken dat muziek niet op de eerste plaats kwam, doch het amusement, het drinken van een glaasje (en nog vele meer) bij het spelen van een lustig deuntje het oogmerk van deze groep muzikanten. Een lang leven zal dit ensemble waarschijnlijk niet beschoren zijn. We vonden ze éénmaal in 1924.

DA 13.7.1924: Tijdens de Benedenstraat-kermis welke doorging op zondag 10 en maandag 11 augustus 1924 waren er allerlei festiviteiten: duivenprijskamp, velokoers voor beginnelingen, mastklimming, grote velokoers voor vrouwen, bloemenstoet, verkledingen, zaklopen voor de cafébazen. De feesten werden opgeluisterd door het muziek van de Lustige Pottezuipers van de Benedenstraat.

7. De Vereenigde Muzikanten der Nieuwstraat

Deze muziekgroep hebben we gedurende een 18-tal jaren terug gevonden. Een eerste maal in 1905: Nieuwstraatkermis stond in het teken van 75 jaar Belgische onafhankelijkheid. Een volledig programma stond afgedrukt. Hierin noteren we de deelname van "De Vereenigde Muzikanten der Nieuwstraat" (gva 4.6.1905).

En nog 1905: Kobbegem - De Vereenigde Muzikanten der Nieuwstraat van Assche onder het bestuur van de vermaarde fluitspeler Alfons Van Molle traden hier op ter gelegenheid van de herdenking van de onafhankelijkheid van België. Hun optreden bestond in een uitstap door het dorp, een serenade aan twee oudjes, ter gelegenheid van hun gouden bruiloft en een concert aan burgemeester De Coster (GvA 15.8.1905).

1907: Ter gelegenheid van Nieuwstraatkermis op 9.7.1907 had men het optreden van de turnafdeling van de Xaverianen en een buitengewoon concert van de Vereenigde Muzikanten der Nieuwstraat (GvA 9.6.1907).

1909: Opening van de feestelijkheden van Nieuwstraatkermis door dit muziekkorps (GvA 4.7.1909). Hetzelfde optreden vinden we een jaar later (GvA 26.6.1910).

Een laatste bericht vonden we in 1923. Aan Nieuwstraatkermis deden twee muzieken mee: De Moedige Krabbers (de latere harmonie Sint-Martinus of de Jefenks) en dit korps (GvA 17.6.1923). Hun voornaamste optredens, alleszins volgens wat we teruggevonden hebben, beperkten zich tot het opluisteren van hun eigen kermis.

8. De Lustige Zwanzers

De benaming laat geen twijfels bestaan over hun intenties: er een vrolijke boel van maken, muziek spelen en het ledigen van de nodige pintjes. Een onschuldig tijdverdrijf voor mannen die van leute en plezier houden. Een optreden hebben we teruggevonden in 1931: Op Kalkovenkermis die doorging op zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 juli 1931 werd door deze vereniging "De Lustige Zwanzers" een wandelconcert gegeven. Er stond niet bij vermeld of deze al dan niet van Asse waren. (DA 19.7.1931).

9. Hand in Hand

Op zondag 20.4.1947 bracht de harmonie Hand in Hand van Asse een serenade aan Manke Fiel (DA 20.4.1947). Meerdere gegevens ontbreken.

10. Trommelkorps De Ontvoogding

Op oudejaarsavond van 1959 ging er een rood nachtbal door in 't Volkshuis op de Kalkoven. Het orkest stond onder de leiding van Pierre van Regenmoorter, eveneens chef van het Trommelkorps "De Ontvoogding" (DA 22.11.1959).

11. De Vereenigde Muzikanten der Statiestraat

Ter gelegenheid van Statiestraatkermis wouden ze hier niet onderdoen voor die van de Nieuwstraat en ze hadden in 1923 en 1924 eveneens hun muziek opgericht (GvA 24.6.1923, DA 3.6.1923, DA 8.6,1924).

12. De Kloeke Blazers

Een muzikant heeft veel "asem" van doen, dat beweren alleszins sommigen. Deze kloeke blazers vonden we terug op Terlinden: Ter gelegenheid der kermis op dinsdag 29.6.1897 Grote Ringsteking te voet ter herberg van Petrus Van Vaerenbergh. De inschrijving zal aanvang nemen om 3 uur namiddag, begin om 3,30 uur. De inleg is bepaald op 10 centiemen.

Om 7 uur: de vrouwen haren man voeren zonder lache! de vrouwen die dit kunnen krijgen een splinternieuwe koffiepot en een serenade van de stommuziekmaatschappij (let op de eigenaardige benaming) "De Kloeke Blazers". De voorzitter was Marinus Van Houdenhove. Verder kunnen we nog kwijt dat bij Jeroom we een herberg terug vinden op naam van Petrus Van Vaerenbergh "In de Tuba", doch deze was gelegen op de Putberg. Zouden ze voor Terlindenkermis uitwijken naar de Putberg? Op Terlinden vonden we een herberg gehouden door Petrus Van Vaerenbergh. Hij was geboren te Asse op 24.11.1856, zoon van Egied (daguurder geboren te Wambeek) en van Magdalena Holbrecht van Asse. Hij huwde te Ternat op 2.11.1880 met Gijsels Sophia van Ternat. Het echtpaar vestigde zich op Terlinden op 17.11.1888 als landbouwers-herbergiers. Ze hadden elf kinderen. 

Enkele vermeldingen omtrent dit café :
Gva 19.4.1891: Luisterrijk concert op zondag 19 april 1891 bij Petrus Van Vaerenbergh gegeven door de maatschappij "De Jonge Liefhebbers" enz
Gva 15.9.1907: Verkoop van nagras op zondag 17.9 ten verzoeke van Marinus Van Houdenhove.
Gva 25.12.1921: Soloslim gespeeld door Cyriel Bastaerts in deze herberg.
Gva 17.6.1923: Op vrijdag 29 juni (St.-Pieter) gerrebolling voor vrouwen.
Een herberg die meer dan 35 jaar bestond doch de naam is tot nu toe onbekend gebleven.

13. Harmonie De Vrije Muzikanten

Rond 1912 kende de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia uit Asse onenigheid. Hieruit vloeide de tijdelijke oprichting van de harmonie de Vrije Muzikanten. Voor meer uitleg verwijzen we u naar het degelijk werk van Frans Goossens: De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, p. 122 e.v.
Ze namen in 1913 deel aan de viering van 100 jaar St.-Cecilia van Hekelgem (GvA 20.7.1913).

14. Het Studentenmuziek van Walfergem

Enkele jaren na wereldoorlog I en zeker vanaf 1922 kende het seminarie een grote bloei. In de loop van de erop volgende jaren werd er hard gewerkt, vlijtig gestudeerd en toch werd aandacht besteed aan de plezierige kant van het leven. Eén van deze geneugten was het Studentenmuziek. Er werden een aantal instrumenten gekocht en het Studentenmuziek kon van start gaan.  Een juiste oprichtingsdatum konden we niet achterhalen, vermoedelijk was dit 1922 (bron: H. Dieudonné - Uit Asschenaarke 1° jg. 1977-78 nr. 3, p. 77: Klooster/school).

Enkele details:
DA 12.2.1922: Padvinders en het muziek van de studenten van Walfergem : ter gelegenheid van de aanstelling van deken Andriessens te Asse werd er een stoet gevormd, waarin onder meer opstapten: de padvinders en het muziek der leerlingen van de E.E. Paters te Walfergem. - GvA 14.6.1931: Walfergem: optreden van het muziek der studenten op zondag 14.6.1931 ter gelegenheid van de huldebetoging aan het H. Hart.
DA 12.6.1932: Jaarlijkse openbare toewijding van het H. Hart, op zondag 16.6.1932 met medewerking van de harmonie van de Studenten van het Missiehuis.
DA 14.6.1936: Plechtige toewijding aan het H. Hart met o.a. het optreden van deze harmonie. Andere vermeldingen zijn :

Frans Goossens As'kermis p. 80: Jan Verbeeren, gehuwd met Anne Marie De Witte was niet alleen muziekmeester van de St.-Martinusgilde, van de Breydelzonen maar ook van deze studentenharmonie. "Sjang van den Beer" was van Asbeek.

René De Rop: 100 jaar Katholieke Gilde te Asse p. 163 spreekt over deze dirigent. Niet verwonderlijk aangezien hij een trouw lid was van deze harmonie en ook hun dirigent. René vermeldde zelfs een aantal spelende studenten: Jef De Donder (bombarden), Jaak Hofmans (bombardon), Fons Walschap (trombone), Frans De Meyst (grote trom), Alfons Lense (kleine trom), Miel De Schepper (kleine fluit), Jefke Van Heukelon (kleine fluit), Calix van de Gaer (sax), Jozef Van Avermaet (klarinet), Hector Van der Steen, Leo Keppens en Jan Keppens (tuba).

Tenslotte nog een gegeven van Pater Spanhove: Jozef Lavers geb. te Mollem op 7.4.1907, zoon van J.B. en van Phillippina Itterbeek ging op zijn twaalf jaar naar het missieseminarie en maakte deel uit van het muziek, speelde er de bombardon (J. Spanhove - Geestelijken uit Bollebeek p. 30).

15. Muziek der Invalieden en Oud-Soldaten van Asse

In De Asschenaar van 16.6.1931 werd verwezen naar een optreden van dit korps op zaterdag 27 juni. Geen verdere gegevens. Van Pierre Wees bekwamen we de volgende inlichtingen. Het lokaal van deze maatschappij was bij Pierre Van den Eynde, de pjerre-teuscher - het was van voor café en van achter een zaal, en was gesitueerd in de omgeving van de vroegere winkel van Rie Belle, tegen Sander Rochette. Als leden wist hij aan te halen: Door van Kras, René De Peet (vosken), Jef Van Bettekens, Rieke Flek, Jean van Colet, Jean van Pottekot. Vele van deze namen treft men ook in andere muziekverenigingen aan. Pierre Van den Eynde was volgens Jeroom Durnez herbergier in "'t Kelderken" op de Steenweg, de vroegere herberg "Au Lion d'Or" waar men thans het nieuwe bankgebouw van de Kredietbank heeft gebouwd.

16. Fanfarenmaatschappij Sint-Martinus (Walfergem)

Deze muziekvereniging is duidelijk niet de Harmonie Sint-Martinus of de Jefkens. Ze bestonden jaren vooraleer van deze laatste maatschappij sprake was.

Een eerste maal werd ze vernoemd in 1888: Donderdagavond had deze fanfarenmaatschappij St.-Martinus een plechtige serenade opgedragen aan de Zeer Eerw. Heer P. Danis, Deken, ter gelegenheid van zijn Naamfeest (GvA 1.7.1888).

Een volgend bericht kwam voor in 1909 en hieruit kon men opmaken dat de maatschappij haar roots had in Walfergem (GvA 4.7.1909). "Gemeente Walfergem" - Grote Feestelijkheden op zondag 11 juli 1909 - welke zullen plaats hebben in de gemeenten Walfergem, Beckerzele en Tenberg, ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan van de Statie van Asse (Walfergem). (Zeer prestigieus de benaming van gemeente voor beide gehuchten).
- Grote velokoers van 30 kilometers met als ronde : Bekkerzeel, Zellik,   Relegem,   Wemmei,   Brussegem,  Merchtem,   Droeshout, Asse en Walfergem - aankomst in de Velodroom (!). Vertrek uit Bekkerzeel om 8 uur. Inschrijving van heden af.
- Grote Italiaanse loopkoers - vertrek uit Walfergem om 8,30 uur (wat soort van koers dit is mag Joost weten !).Bijzondere schone prijzen en geschenken zullen den overwinnaars
worden toegereikt. Deze feestelijkheden zullen door de Fanfaren  "Sint Martinus" van Walfergem opgeluisterd worden. De Feestcommissie zal alle nadere bepalingen toekomende week laten afkondigen.

Nog in 1909: Ter gelegenheid van de plechtige wijding van de kerk van Walfergem hadden de bewoners van Walfergem besloten volgende feestelijkheden in te richten:
-  na de hoogmis: serenade aan het klooster door de fanfarenmaatschappij "Sint-Martinus" van Walfergem
-  na het lof: oplating van een luchtbal genaamd "Guillaume"
-  om 8 uur: algemene verlichting van de gemeente
-  om 8u30: prachtig vuurwerk
-  daarna uitstap rond de gemeente.
Al de feestelijkheden zullen opgeluisterd worden door 't muziek van de fanfaren (GvA 23.11.1909).
In 1911: De fanfare St.-Martinus van Walfergem bekwam 20 frank voor haar deelname aan de viering van 75 jaar St.-Cecilia van Zellik (GvA 23.7.1911).
In 1912 bekwam de muziekvereniging een premie van 50 fr. voor haar deelname aan het muziekfeest van Zellik. De leiding van de fanfare was in handen van Magasse (GvA 26.5.1912).

En tenslotte nog in 1912: STATIEFEESTEN GEMEENTEN ASSE EN WALFERGEM.
Nu het gedaan is met de wielrijders is het de beurt aan de hardlopers. Grote Prijskamp op zondag 8 september aanstaande met 100 fr. Aan prijzen. Inschrijving bij De Vos te Asse-Statie van l tot 2 uur nanoen. De fanfarenmaatschappij van Walfergem zal het feest opluisteren. Namens het Bestuur : de voorzitter : Ph. Van den Broeck, de schatbewaarder: Em. Meeus en de schrijver: Leo De Vos (GvA 1.9.1912).

Noot: EEN IDENTIEKE AANKONDIGING WERD GEVONDEN VOOR DE FANFARE EENDRACHT!!!  Er is  sprake van  één muziek doch er zijn twee benamingen? Zijn het inderdaad twee afzonderlijke muzieken ?

17. Bien Venue

Volgens de Gazet van Assche d.d. 10.1.1904 gaf de muziekmaatschappij "Bien, Venue" een groot concert te Walfergem in de ruime zaal van Joannes Claessens op zondag 17 januari 1904. We weten niet of deze maatschappij van Assche is of ze hier enkel een optreden hebben verricht.

18. Peper en Zout

Een deel muzikanten die uit onvrede met de gang van zaken uit de harmonie St.-Cecilia waren gestapt. Ze hebben niet lang bestaan en de meesten zijn uiteindelijk overgegaan naar het socialistische muziek "De Rode Vaan" (2).

19. Rode Vaan

Rond 1920 werd te Asse de "Werkliedenpartij van Assche" opgericht en daarbijhorend het muziek "DE RODE VAAN". Ze waren oorspronkelijk gehuisvest in de herberg van dezelfde naam "De Rode Vaan" (3). Deze herberg vinden we onder deze benaming niet bij Jeroom, doch onder de benaming "Hoeksken", waarbij hij wel vermeldt dat deze herberg enige tijd de naam van "Rode Vaan" had. Als uitbaters waren er gekend Emiel Leemans en Maria Van Elsen. Ze zouden bestaan hebben van 1920 tot 1938. Enkele muzikanten waren: Henri Van Belle (Rieke Flek) (4) als muziekchef, Petrus Vlieghe, Gustaaf Bouclier, Jules Favresse (5), Louis De Wandeler, de gebroeders De Bondt, Pieter Frans Cordiee. Als activiteiten kunnen we vermelden :

D.A. 4.3.1923: In de feestzaal van Emiel Leemans zou op zondag 11.3.1923 om 4 uur een volksconcert worden gegeven door de harmonie De Roode Vaan in samenwerking met toneelgroep "Spartacus" van Assche.

20. Harmoniemaatschappij van de Christene Volkspartij

Ook zeer weinig informatie gekend over deze laatste muziekmaatschappij.
GvA 13.4.1902: Verleden dinsdag is de heer Pieter Verloes, brouwer te Asse-Kalkoven, gekozen tot erevoorzitter van de harmoniemaatschappij van de Christene Volkspartij, gevestigd bij Andreas De Coster te Asse-Koutertaverent. Een herberg met zaal en als uitbater Andreas De Coster vonden we bij Jeroom niet.

Toch zijn er sporen: In 1889 was de duivenmaatschappij "Sans Peur" (eveneens onbekend) gevestigd bij André De Coster (GvA 2.6.1889). In 1907 trad het muziek van de Breydelzonen op in deze zaal.

GvA 6.7.1902: Verleden zaterdag heeft de harmonie der Christene Volkspartij (gezegd Vlekkenmuziek) een luisterrijke serenade opgedragen aan haren Voorzitter, Mr. Petrus De Wees alsook aan haren erevoorzitter Mr. Pieter Verloes, brouwer te Asse-Kalkoven, ter gelegenheid van hun naamfeest. En maandag was het dan de beurt aan Andreas De Coster, secretaris. Pieter Verloes was in 1892 handelaar in kolen op de Kalkoven (GvA 29.1.1892). In 1896 doet hij een totale ommekeer in de handelsstiel en wordt hij landbouwer-brouwer, waar onder meer te bekomen was: Lambic, Faro, tafelbier, bruin en wit bier en Meerts (GvA 13.3.1898). In 1902 werd hij dan gekozen als 3de kandidaat van de kantons Asse - Wolvertem en Sint-Kwintens-Lennik door de Christene Volkspartij van Brussel (GvA 16.2.1902) en tenslotte in de mei van datzelfde jaar wordt hij voorzitter van de bond der oud-militairen en oud-wapenbroeders van Asse (GvA 25.5.1902). Petrus werd geboren te Asse op 21.3.1850 als zoon van J.B. en van Joanna Maria Cooreman. Hij huwde te Asse op 13.7.1891 met Van Ginderachter Sidonia Maria, ° Asse 23.8.1857. Ze woonden op de Kalkoven nr. l (6).

We nemen aan dat met de verwijzing "Vlekkenmuziek" niet het muziek van Sint-Hubertus van Koutertaverent bedoeld wordt.

Tot zover enkele nota's over minder bekende of misschien zelfs onbekende muziekverenigingen te Asse. Indien iemand meerdere gegevens heeft zijn die steeds welkom.

Jean De Brandt


1. K.C. PEETERS, Volkskundige aantekeningen,  1962, p. 253.
2. Fr. GOOSSENS, De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, p. 122.
3. Fr. GOOSSENS, As'kermis, p. 74, 75.
4. Zie Fr. Goossens id. p. 54.
5. Jules Favresse ° Asse 4.11.1891, t 11.7.1954. Was gehuwd met Alice Odila Van Belle. Ze hielden de herberg "In de Bank" open op de Steenweg.
6. Telling Asse 1890 boek 2, p. 261.
Comments