Documenten‎ > ‎De Oude Doos‎ > ‎

Volksspelen te Mollem


Volksspelen te Mollem
 
door Joseph Ameys
(uit Ascania-tijdschrift 1986-1)
 
 
Het was de cafébazen van de statiestraat, samen een 10-tal, al te zeer opgevallen dat de vogelscheutkermis op maandag zo droogjes eentonig en vreugdeloos verliep. Ze besloten een vergadering te beleggen ten einde een oplossing te vinden om meer leven en plezier in deze kermis te brengen. Alzo vergaderden op een avond in de week volgende cafébazen: Emiel Lombaert (de Koster), Jan Callebaut (de Smid), Mena van Borreken, Petrus Verdoodt (Pië Moeizoem, Jozef Van Ginderachter (Jef van Pieës), Leon De Pauw (Leon van Priemes), Comeel Van Cauter (Nele van Mait), Johannes Van Cauter (Koek), en Louis Vrijdagh, en dit bij de Wwe Louis Verdoodt (Moe van de Maitser).
 
Bij dit gezellig samenzijn werd besloten in de toekomst over te gaan tot het organiseren van "Volksspelen" op maandagnamiddag. Ieder cafébaas zou zorgen en verantwoordelijk zijn voor een eigen uitgedacht spel. Om het succes hiervan te verzekeren dienden aan deze spelen een aantal prijzen verbonden, en dus moest er eerst voor gezorgd worden dat er geld in de kas gestort werd. Iedere baas zou zijn bierhandelaar aanspreken ten einde van hem een gift te bekomen ten titel van reklame voor zijn bieren; voor het overige werd besloten elke maand om de beurt bij een cafébaas te vergaderen en ieder zou 50 fr. storten in de Kas der Volksspelen.
 
Ondertussen was ondergetekende (Jefke van de Maitser) reeds aangesteld als secretaris-organisator en schatbewaarder. Al deze inspanningen leverden jaarlijks gemiddeld een prijzenpot op van 4 à 5.000 fr., wat op zichzelf al een succes was, gezien dit gebeurde in de dertiger jaren en volgende, toen 1 fr. nog 1 fr. was.
Het hele gebeuren werd een succes over gans de lijn - veel volk, veel deelnemers, veel plezier en ook vooral veel pintjes bier. Zelfs in de treinen werd het spektakel bemerkt en stapten veel reizigers van Merchtem-Opwijk-Lebbeke en zelfs van Dendermonde van de werkmanstreinen om het schouwspel van naderbij te volgen en pas na 1 uur of 2 een volgende trein te nemen die hen dan huiswaarts zou brengen.
 
In de voormiddag werd in gans de gemeente reeds reclame gebracht voor onze Volksspelen, en dit onder verschillende vormen zoals per trouwkoets of dergelijke. Rond 13.30 uur was er al een groot aantal kandidaat-mededingers op het Statieplein aanwezig en werd er overgegaan tot de eerste inschrijvingen voor het eerste spel.
 
Gewoonlijk werden er een 20tal personen van beide kunne aangenomen per spel. Onder de voornaamste Mollemse deelnemers vernoemen we vooreerst Emiel De Pauw, onze veldwachter, die tevens tijdens de spelen als ordehandhaver meer dan nodig was - zelfs wanneer hij gedurende de spelen de broek van zijn vrouw Rosalie droeg en aanleiding gaf tot algemeen gelach. Vernoemen we nog als vaste pionnen voor onze spelen: Net van Kales, Marie van Cornele, Pinne van Noot Jan van Tones, Roben van Kale, Wit van Sooikes, Louis van Koek, Marie van Lommen, Gusta van Pazzen, Sjaleken van Priem es en vele andere.
 
Iedere deelnemer won een prijs, waarvan de kleinste toch een waarde van een paar pintjes bier bedroeg, en die gewoonlijk onmiddellijk ter plaatse werd omgewisseld tegen het heerlijke gerstenat, want dorst hadden onze moedige deelnemers zeker wel. Na ieder spel was er prijsuitreiking en onmiddellijk daarop de nieuwe inschrijving voor het volgende spel waaraan dus iedereen kon deelnemen.
 
Ter inlichting geef ik hierna enkele der voornaamste en meest succesrijke spelen, te weten:
 
SLAPEN GAAN EN OPSTAAN
 
10 deelnemers per reeks. Te midden van het café ontdoet ieder deelnemer zich van drie kledingstukken naar keuze, daarna worden ze, hun kleren achterlatend, een 100tal meter van het café verwijderd. Ondertussen zijn de kleren die achtergelaten werden goed dooreen gemengeld, zo wordt bij voorbeeld de kous van de ene in de mouw van de andere zijn vest geduwd, 2 verschillende schoenen met de nestels samengebonden en zo meer. Wanneer men met dit alles klaar is wordt het sein gegeven en mogen de deelnemers gelost worden; deze komen het café binnen gestormd en duiken samen op de hoop kleren. Hij die het eerst zijn eigen kleren opnieuw aan heeft is de winnaar, en het zoeken, trekken en sakkeren kan beginnen, de gekste tonelen doen zich dan voor tot het groot plezier van al de toeschouwers.
 
DE VROUWEN HUN MAN VOEREN
 
Als materiaal moet men beschikken over een 5tal kruiwagens die ontdaan zijn van hun zijborden. De vrouwen dienen hun man of partner over een bepaalde afstand (50 à 60m) te brengen. Begrijpelijk wordt hun vracht meer dan eens onderweg afgekwikt tot groot plezier van iedereen.
 
ZAKKENKOERS
 
Een spel dat nu nog wel door eenieder zal gekend zijn. Elke deelnemer neemt met beide benen in een jutezak deel aan een loopkoers over een bepaalde afstand, gewoonlijk een 100tal meter.
 
FLESSEN VULLEN
 
Benodigdheden; 5 ledige grote limonadeflessen op een plank op 2 stoelen een tiental meter verwijderd van een tafel voorzien van een grote bassin gevuld met drinkbaar water en 5 drinkpotjes erneven. Per reeksen van 5 gaan de deelnemers aan de tafel hun mond vullen met water en brengen de inhoud elk in zijn eigen toegekende lege fles op de plank; de eerst gevulde fles is gewonnen - gevaarlijk spel voor de omstaanders die dikwijls onder water worden gezet door personen die hun mond niet kunnen dicht houden.
 
LEPELKOERS
 
Elke deelnemer neemt een lepel averecht in de mond, legt een marbol of "scheutten" in de lepel; houdt de handen op de rug en legt alzo een afstand af van ± 40 meter. Hij die het eerst de afstand aflegt is de winnaar, maar opgepast bij verlies van de marbol is het te herbeginnen vanaf de startlijn.
 
GAREN KNABBELEN
 
Reeksen van 4 personen - liefst 2 mannen en 2 vrouwen worden per paar boven op een tafel geplaatst - ieder wordt het eind van een 3 meter lange draad garen in de mond gestopt - midden de draad is een klusje geknoopt - met de handen op de rug en op en teken van de jury moeten ze de draad opknabbelen tot wanneer een van beiden het klusje in de mond kan nemen - de eerste is natuurlijk de winnaar en wordt bedacht met enkele kussen van zijn medespeler.
 
VEGEN ZONDER LACHEN
 
Per tweetal (man en vrouw) - beiden worden op eenzelfde tafel geplaatst - ontvangen elk een palet met meerkleurige waterverf. Op een gegeven sein mag ieder om de beurt met een vinger een veegje verf zetten op het gelaat van zijn partner. Kostelijke figuren vertonen zich weldra maar wie van beiden het eerst lacht, verliest het spel dat ook besloten wordt met enkele wederzijdse kusjes.
 
PATATTENKOERS
 
Benodigdheden; een 5tal klompen (blokken) waar de kap af is - een koord van ± 2 m vastgespijkerd aan de achterkant van de klomp - kleine aardappelen van 2 cm doormeter. Per 5 deelnemers krijgt ieder een kleine patat in de blok gelegd en dient hij met het touw trekkend een 40-tal meter af te leggen. Hij die het eerst over de eindrneet komt is de winnaar; maar hij die zijn patat verliest mag opnieuw herbeginnen vanaf de startplaats.
 
DE WATERBAK
 
Benodigdheden: 2 palen ± 4: meter hoogte geplaatst langs beide zijden van de straat - een waterbak hetzij een rechthoekige houten bak met een zijde naar de diepte toe 2 maal zolang met daarin op een 10tal cm van de basis een rond gat van ± 6 cm doormeter - langs de twee zijkanten van de bak wordt een sterke koord vastgehecht met dien verstande dat alzo de opening van de bak boven blijft en water kan inhouden - aan beide palen is op een hoogte van ± 3,5 meter een ring aangebracht die de koord kan doorlaten - de bak wordt gevuld met water en vervolgens met de koord opgetrokken tot ± 3,5 m hoogte, waarna de koorden worden vastgemaakt zodat de gevulde bak boven bengelt. Op een stootkar, getrokken door een paar bereidwilligen neemt de deelnemer voorzien van een lange stok ± 2 m, plaats - de kar rijdt tussen de twee palen door terwijl de deelnemer moet trachten de stok in het gat van de bak te steken. Mist hij zijn zet, loopt hij de kans de volle lading water over het lijf te krijgen, Zo vergaat het elke deelnemer en deze die het lukt de stok in het gat te krijgen is de winnaar.
 
KAARSKENSKOERS
 
Reeksen van 5 of 6 deelnemers - ieder deelnemer krijgt op de startplaats een brandende kaars in de handen - hij moet trachten hiermede ongeveer een 50tal meter af te leggen - hij die het eerst met de brandende kaars over de eindrneet komt is de winnaar - dooft de kaars onderweg uit, is het opnieuw vuur halen op de startplaats.
 
Uit al het voorgaande zal de lezer best begrijpen dat iedereen op deze namiddag in werkelijke feeststemming zal geweest zijn en het wellukken van deze kermisdag gewaarborgd was.
 
Gedurende en 25tal jaren heb ik me hiervoor steeds, samen met al de bazen, ingezet om steeds beter te doen. Spijtig genoeg verdwenen stilaan de cafés zodat er op dit ogenblik, daar waar er vroeger 10 tot 12 drankgelegenheden waren, er nu nog EEN enkele bestaat, en zo verdwenen dan ook vanzelfsprekend de zo plezierige en zelfs vermaarde Mollemse Volksspelen.
 
Mollem, 19 maart 1986
 
Joseph Ameys