Documenten‎ > ‎De Oude Doos‎ > ‎

Koningin Elisabeth in Bollebeek


Knipsel uit de Gazet van Assche 1938

HM. Koningin Elisabeth met haar auto in pan te Bollebeek
Twee boerenjongens steken een hand toe en worden koninklijk beloond
 
(uit Ascania-tijdschrift 1981-2)

In den loop van verleden week, rond 1 uur in de namiddag, reden twee boerenjongens uit Mollem, Luppens Leo en Bettens Louis, uit de Velmstraat, per fiets naar Assche. Gekomen aan de kasseide van Bollebeek een weinig voorbij de hoeve van Mevr. Wwe Van der Hasselt, zagen zij in de verte een luxeauto in pan. Zulks doet zich bijna dagelijks voor, ten gevolge van den slechten toestand der kasseide die te smal is voor het hedendaagse drukke verkeer. Grote voorzichtigheid is daar geboden om niet van de baan te glijden en twee auto's kunnen daar niet kruisen zonder dat er ene of soms wel allebei blijven vastzitten in de modder nevens de baan.

Dat was nu weer het geval en al rijdende zegden onze jongens tot elkander: "Daar steekt weer ene vast".

Toen zij den auto waren genaderd, bestatigden zij daar de aanwezigheid van enkel twee damen, waarvan de oudere met een hamer aan 't kloppen was op de sponde van de kasseide om aldus te trachten aan de wielen wat te geven om op het droge te geraken. 

Dit ziende sprongen de jongens van hunnen fiets en zegden tot malkander: "Wij zullen die madammekes eens helpen".

"Hé Madammeke, ge zit zeker vast", vraagt Luppens aan de oudere dame. De jongens naderden en bieden haar hunne hulp aan.

De dame scheen zeer goed Vlaams te verstaan, maar niet bij machte het goed te spreken en antwoordde zeer beleefd: "Oui Messieurs".

"Welaan dan", zei één der jongens, "doe uw hamertje maar weg en zet U aan 't stuur, we zullen hier een duwke langs achter geven".

Zo gezegd zo gedaan, en de oude dame ging achter het stuur zitten en de motor begon te ronken. Maar madame had teveel "vitesse" gegeven en Luppens riep haar toe: "Plus douce, Madame, pas si vite, want de wielen draaien hier zot, probeer wat zachter".

De Dame luisterde naar den raad, de auto verplaatst zich langzaam vooruit tot de wielen in aanraking komen met een gunstig gelegen steen aan den rand van de kasseide. Op dit ogenblik roept Luppens: "Geef maar gas, Madame, roulez". De auto beweegt zich sneller en komt inderdaad gaaf op den steenweg.

"'t Is geflikt, Madame", zei Luppens.

De dame springt uit den wagen, drukt de hand der jongens en bedankt hen hartelijk. De aankomst uit dezelfde richting van een autobus van de firma Van Riet uit Brussel, belet de dames hier langer te praten en de auto verdwijnt in de richting Assche. De autobus blijft staan en de geleider vertelt aan de verbaasde jongens dat het H.M. Koningin Elisabeth was die zij aldus uit den nood hebben geholpen. En inderdaad, nu herinneren zij zich dat ene koninklijke kroon op de deuren geschilderd was en dat de oude dame fel geleek op de beeltenis van Koningin Elisabeth.

De jongens sprongen terug op hun fiets en zetten de reis voort naar Assche. Gekomen aan de pachthoeve van M. Van Innis bemerkten zij terug de koninklijke auto, die daar stond te wachten. De oude Dame, die inderdaad niemand anders was dan Koningin Elisabeth, zwaaide met de hand, de jongens toe, tot teken van stilstand. De jongens bleven staan en herkenden nu wel de Koningin, maar gebaarden van niets. Hare Majesteit vroeg hen hun namen en adres te mogen kennen, zij schreef alles zorgvuldig op, bedankte nogmaals en drukte hen de hand. Daarna nam zij terug het stuur van haren auto, zwaaide nogmaals met de hand de jongens toe, ten teken van dankbaarheid en verdween richting van Assche.


De dagen gingen voorbij, de jongens dachten bijna niet meer op het voorval. Verleden zaterdag nu kregen zij elk ten huize besteld en uit het Koninklijk Paleis verzonden een pak bevattende een kas lekkere sigaren, honderd sigaretten, een pak tabak en een schone pijp. Onnodig te zeggen dat de brave jongens gelukkig en fier zijn met het Koninklijk geschenk.

Wij weten niet te melden welk geschenk het gemeentebestuur van Mollem van hare Majesteit heeft ontvangen, uit dankbaarheid voor den goeden toestand der kasseide van Bollebeek.

Het wordt hoog tijd, dat die ongelukkige en gevaarlijke kasseide eens voor goed en degelijk in orde wordt gebracht.

"Gazet van Assche 1938"